پژوهش و مشاوره

با عنایت به اهمیت آموزش اثر بخش نیروی انسانی درارتقاء بهره وری سازمانها و نقش کلیدی آن درکیفیت پیاده سازی صحیح  استراتژیهای تعیین شده در سازمان ، همچنین ارتباط و قرابت انکار ناپذیر آن با مفاهیمی چون استاندارد سازی مشاغل، نیاز سنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شغل و در نهایت سنجش اثربخشی آموزشها ،  این شرکت آمادگی دارد تا با استفاده ازمتخصصین  مجرب خدمات مشاوره ذیل را ارایه نماید :

  •     کاربینی
  •     تدوین استاندارد شغل و پست سازمانی   
  •     تدوین شایستگی ها
  •     استخراج نیازهای آموزشی
  •     انجام مصاحبه استخدامی وارایه مشاوره در گزینش و تأمین نیروی کار مناسب
  •     سنجش اثر بخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آموزش (ROI  )