مجوز های شرکت

- مجوز برگزاری دوره های آموزشی حیطه اداری و مالی از سازمان برنامه و بودجه استان تهران

- مجوز برگزاری دوره های فناوری اطلاعات مطابق بخشنامه " دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات" به شماره 145099 مورخ 1393/11/20 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


پیوست‌ها