آموزش های غیر حضوری (بسته های آموزشی)

آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری

 • نام دوره آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 28 ساعت

مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی ( ره )

 • نام دوره مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی ( ره )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

وظایف و نقش های سرپرستی

 • نام دوره وظایف و نقش های سرپرستی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 24 ساعت

آشنایی با روش ها و فنون کاربا مدیران مافوق

 • نام دوره آشنایی با روش ها و فنون کاربا مدیران مافوق
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

انگیزش در کار

 • نام دوره انگیزش در کار
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

برنامه ریزی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر وظایف و فعالیت ها )

 • نام دوره برنامه ریزی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر وظایف و فعالیت ها )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

تکنیک ها و فنون بهبود سیستمها و روشها ( بهکرد روشها )

 • نام دوره تکنیک ها و فنون بهبود سیستمها و روشها ( بهکرد روشها )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

تکنیک ها و فنون بهبود سیستمها و روشها ( بهکرد روشها )

 • نام دوره تکنیک ها و فنون بهبود سیستمها و روشها ( بهکرد روشها )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

تیم سازی و شیوه های کار گروهی

 • نام دوره تیم سازی و شیوه های کار گروهی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

روابط کار

 • نام دوره روابط کار
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

سازماندهی ( چگونگی استقرار ساختار های سازمانی )

 • نام دوره سازماندهی ( چگونگی استقرار ساختار های سازمانی )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

فرآیند و فنون تصمیم گیری ( اجرایی )

 • نام دوره فرآیند و فنون تصمیم گیری ( اجرایی )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

فنون اداره جلسات

 • نام دوره فنون اداره جلسات
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

 • نام دوره فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

 

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت

 • نام دوره کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

 • نام دوره مدیریت تعارض و فنون مذاکره
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 8 ساعت

مدیریت موثر وقت

 • نام دوره مدیریت موثر وقت
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

مهارتهای ارتباطی مدیران

 • نام دوره مهارتهای ارتباطی مدیران
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاهها

 • نام دوره آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاهها
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

خلاقیت و حل مسئله

 • نام دوره خلاقیت و حل مسئله
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

مدیریت رفتار سازمانی در سازمانهای عمومی

 • نام دوره مدیریت رفتار سازمانی در سازمانهای عمومی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

 

اندیشه های نو در مدیریت

 • نام دوره اندیشه های نو در مدیریت
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

برنامه ریزی دردستگاهای دولتی ( تمرکز بر فرآیند ها)

 • نام دوره برنامه ریزی دردستگاهای دولتی ( تمرکز بر فرآیند ها)
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

راهبرد های آموزش و توان افزایی

 • نام دوره راهبرد های آموزش و توان افزایی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

راهبرد علوی دولت اسلامی

 • نام دوره راهبرد علوی دولت اسلامی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 20 ساعت

رویکر دهای نوین مدیریت دولتی

 • نام دوره رویکر دهای نوین مدیریت دولتی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

رهبری تحول در سازمان ها

 • نام دوره رهبری تحول در سازمان ها
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

سیستم های اطلاعات در مدیریت

 • نام دوره سیستم های اطلاعات در مدیریت
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

 

شفافیت و سلامت اداری

 • نام دوره شفافیت و سلامت اداری
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

طراحی فرآیند ها و ساختاری سازمانی

 • نام دوره طراحی فرآیند ها و ساختاری سازمانی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 18 ساعت

ظرفیت سازی برای کوچک سازی

 • نام دوره ظرفیت سازی برای کوچک سازی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

فرآیند و فنون تصمیم گیری ( سازمانی )

 • نام دوره فرآیند و فنون تصمیم گیری ( سازمانی )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

مدیریت ارتباط سازمانی

 • نام دوره مدیریت ارتباط سازمانی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکر دهای نوین آن

 • نام دوره مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکر دهای نوین آن
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

مدیریت خصوصی سازی

 • نام دوره مدیریت خصوصی سازی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

 

مدیریت عملکرد

 • نام دوره مدیریت عملکرد
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

مدیرت منابع انسانی

 • نام دوره مدیرت منابع انسانی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 15 ساعت

مدیریت منابع

 • نام دوره مدیریت منابع
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

مدیریت مهندسی ارزش

 • نام دوره مدیریت مهندسی ارزش
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

آشنایی با قانون تجارت

 • نام دوره آشنایی با قانون تجارت
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

آشنایی با قوانین تجارت جهانی

 • نام دوره آشنایی با قوانین تجارت جهانی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

آشنایی با نظریه های پرداخت دستمزد

 • نام دوره آشنایی با نظریه های پرداخت دستمزد
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

 

IT و بهره وری

 • نام دوره IT و بهره وری
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

ابزارهای ارتقا ء بهره وری

 • نام دوره ابزارهای ارتقا ء بهره وری
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

ابعاد مختلف سند چشم انداز

 • نام دوره ابعاد مختلف سند چشم انداز
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 8 ساعت

اصلاح روشها و بهبود فرآیند های انجام کار

 • نام دوره اصلاح روشها و بهبود فرآیند های انجام کار
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن

 • نام دوره اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

اقتصاد مدیریت

 • نام دوره اقتصاد مدیریت
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

امنیت عمومی و انظباطی اجتماعی

 • نام دوره امنیت عمومی و انظباطی اجتماعی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نو آّور

 • نام دوره ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نو آّور
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

بررسی اندیشه های مدیریتی امام خمینی ( ره )

 • نام دوره بررسی اندیشه های مدیریتی امام خمینی ( ره )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • نام دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

بودجه ریزی عملیاتی

 • نام دوره بودجه ریزی عملیاتی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 12 ساعت

بهبود بهره وری و نتایج آن

 • نام دوره بهبود بهره وری و نتایج آن
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

بهره وری نیروی انسانی

 • نام دوره بهره وری نیروی انسانی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

بیماریهای مدیریت ، راههای شناخت و درمان

 • نام دوره بیماریهای مدیریت ، راههای شناخت و درمان
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 8 ساعت

پویایی گروه

 • نام دوره پویایی گروه
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 3 ساعت

تجارت الکترونیک

 • نام دوره تجارت الکترونیک
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

تحلیل آماری (آمار استنباطی )

 • نام دوره تحلیل آماری (آمار استنباطی )
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 15 ساعت

تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران

 • نام دوره تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 16 ساعت

تفکر سیستمی در مدیریت سازمانها

 • نام دوره تفکر سیستمی در مدیریت سازمانها
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

توسعه سرمایه انسانی

 • نام دوره توسعه سرمایه انسانی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

حسابداری مدیریت

 • نام دوره حسابداری مدیریت
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 9 ساعت

خلق دانش و خلاقیت و نوآوری

 • نام دوره خلق دانش و خلاقیت و نوآوری
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

رقابت پذیری در عرصه جهانی شدن

 • نام دوره رقابت پذیری در عرصه جهانی شدن
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6 ساعت

رویکردها و فنون بهره وری درسازمانها

 • نام دوره رویکردها و فنون بهره وری درسازمانها
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 4 ساعت

رهبری سازمانی

 • نام دوره رهبری سازمانی
 • منابع آموزشی منابع آموزشی
 • مدت ساعت 6ساعت

سیاست ومدیریت